Cooling Tower

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

McEnergy เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) Water Cooled Chiller Air Cooled Chiller ระบบปรับอากาศในอาคาร (Air Conditioner) และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร เรายังมีบริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน อาทิ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ บริการบำรุงรักษา การทดสอบการใช้งานของระบบ และการวิเคราะห์และ ควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

   

 

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้วิธีการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) ในกระบวนการนี้จะมีการสูญเสียน้ำไปบางส่วน แต่น้ำส่วนใหญ่ยังคงนำกลับมาใช้ได้อีก โดยปกติเราสามารถจะนำ คูลลิ่งทาวเวอร์ Cooling Tower ไปใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับอุปกรณ์ใดๆ โดยเฉพาะในอาคารใหญ่ ๆ อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล ฯลฯ

 

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) แบ่งตามลักษณะระบบการระบายความร้อน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ระบบเปิด เป็นการทำงานที่น้ำที่ระเหยตัวในการระบายความร้อน จะมีการสัมผัสกับอากาศหรือลมจากภายนอกได้โดยตรง จึงมีโอกาสที่สิ่งสกปรกต่าง ๆ จะปนเปื้อนในน้ำและอากาศเข้ามายังคูลลิ่งทาวเวอร์ได้ จึงต้องมีการหมั่นตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ใช้ไฟฟ้าหรือสารเคมีเข้ามาช่วยสลายคราบตะกรัน เป็นต้น

2. คูลลิ่งทาวเวอร์  (Cooling Towerระบบปิด สำหรับระบบนี้จะใช้วิธีทำให้ความร้อนของน้ำถ่ายเทผ่านผนังของระบบ ออกไปยังอากาศภายนอก โดยที่น้ำในระบบจะไม่ระเหยตัวและไม่ได้สัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง ทำให้น้ำยังคงความสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้ามาทำให้ระบบเกิดการอุดตันหรือเสียหาย แต่ระบบปิดก็จะมีการติดตั้งขนาดใหญ่และการทำงานที่ซับซ้อนกว่า ตลอดจนมีราคาที่สูงกว่าระบบเปิด