PROJECT REFERENCE

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมากกว่า 10 ปี ในเรื่องของระบบปรับอากาศในอาคารประหยัดพลังงานในโรงงาน

 ไม่ว่าจะเป็นระบบคูลลิ่งทาว์เวอร์ (Cooling Tower) ชิลเลอร์ (Chiller) ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบอาคารประหยัดพลังงาน และระบบโซล่าเซลล์
ของ บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ที่ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งในส่วนขององค์กร ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก
ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนทุกความไว้วางใจที่ได้รับเสมอมา

OUR CLIENT