เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 

เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 

                                                                          McEnergy เรามุ่งเน้นขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อช่วยสนับสนุนให้กระบวนการควบคุมเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M) 

                                                                          ให้สามารถทํางานเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน (workforce) รวมถึงความหน่วงเวลา (latency) ที่มีปริมาณต่ำมาก

                                                                          ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต.